Το Δάσος πηγή ζωής

Το δάσος, ένα σύνθετο οικοσύστημα, ένας βιολογικός οργανισμός συμβίωσης, όπου τα δέντρα, οι θάμνοι, τα άγρια λουλούδια, μαζί με τα ζώα, τα έντομα, τους μικροοργανισμούς, το νερό και το έδαφος συνθέτουν αυτό που οι επιστήμονες αναφέρουν σαν Δασικό Οικοσύστημα.

Σε ένα τέτοιο οικοσύστημα όλα τα παραπάνω αλληλεπιδρούν και συλλειτουργούν αρμονικά έτσι ώστε το Δασικό Οικοσύστημα να είναι υγιές, να εξελίσσεται και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται. Η υγεία αυτού του οικοσυστήματος συμβάλει στην απορρύπανση του αέρα, κρατώντας CO2 και ρύπους και απελευθερώνοντας τελικά καθαρό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα.

Τα φυτά, τα ζώα, τα έντομα και οι μικροοργανισμοί που συμβιώνουν αρμονικά, αποτελούν τη βιοποικιλότητα της περιοχής, συμβάλουν στην σταθερότητα του Δασικού Οικοσυστήματος και κατά συνέπεια και στη σταθερότητα όλου του πλανήτη.
Με επίκεντρο αυτό ακριβώς το Οικοσύστημα οι μαθητές πρόκειται να κατανοήσουν την αλληλοσύνδεση των περιβαλλοντικών ζητημάτων με τα φυσικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά ζητήματα. Επιπλέον, μέσα από την προσωπική τους δράση και συμμετοχή εκπαιδεύονται για την αειφορία.

 

Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι μαθητές:

  • Να γνωρίσουν τη χλωρίδα και πανίδα ενός δασικού οικοσυστήματος.
  • Να κατανοήσουν την ευαίσθητη ισορροπία ενός δασικού οικοσυστήματος.
  • Να συνειδητοποιήσουν την άρρηκτη σχέση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.
  • Να συνειδητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να διαμορφώσουν θετική στάση για την επίλυσή τους μέσα από τη βιωματική μάθηση .
  • Να κατανοήσουν τη σημασία του περιβάλλοντος ως πηγή μάθησης,
  • Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης του καθενός στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Να εμπλακούν σε διαδικασίες αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και λήψης αποφάσεων για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
  • Να αναπτύξουν επιστημονικές διαδικασίες και δεξιότητες (παρατήρηση, καταγραφή, ταξινόμηση, ερμηνεία δεδομένων κτλ.).