Κορινθιακός: Η μικρή μας θάλασσα

Ο Κορινθιακός κόλπος είναι μια κλειστή θάλασσα και μοιάζει με τη Μεσόγειο, αφού και οι δύο είναι κλειστές θαλάσσιες περιοχές. Στο κέντρο του κόλπου υπάρχουν βάθη μεγαλύτερα των 900 m, ενώ η αύξηση του βάθους σε σχέση με την απόσταση από τις ακτές είναι πολύ απότομη

O Κορινθιακός Κόλπος αποτελεί τεκτονική τάφρο λόγω της δράσης δύο μεγάλων επιμηκών ρηγμάτων με κατεύθυνση Α-Δ και αρκετών μικρότερων και θεωρείται από τις περισσότερο σεισμικά ενεργείς περιοχές παγκοσμίως.

Διαθέτει εξαιρετική ομορφιά και φυσικό πλούτο με χαρακτηριστική μεγάλη βιοποικιλότητα με περισσότερα από 500 είδη μακροζωοβένθους. Επίσης στα νερά του Κορινθιακού βρίσκουν καταφύγιο τα τέσσερα είδη δελφινιών, τα κοινά δελφίνια, τα ζωνοδέλφινα, τα σταχτοδέλφινα και τα ρινοδέλφινα. Τα δελφίνια είναι προστατευόμενο είδος σύμφωνα με την οδηγία 92/43 για τους οικοτόπους. Ακόμη απαντούν λιβάδια με Πoσειδώνιες (Posidonia oceanica), είδος της Οδηγία (92/43) με τεράστια οικολογική σημασία. Κοντά στις ακτές της Φωκίδας βρίσκονται δεκατέσσερις νησίδες με υψηλή βιολογική ποικιλία ενώ προσφέρουν ενδιαιτήματα σε πολλά είδη ζώων και πτηνών.
Απειλείται σοβαρά από τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων επειδή δέχεται μεγάλο φορτίο ρύπων ενώ απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την ανανέωση των υδάτων του. Πχ η έντονη θαλάσσια ρύπανση, η υπεραλίευση, οι διαχειριστικές παρεμβάσεις και δράσεις στα παράκτια οικοσυστήματα όπως τα στερεά και υγρά απόβλητα, ο τουρισμός κτλ

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει τα προβλήματα ρύπανσης και υποβάθμισης του υδάτινου οικοσυστήματος του Κορινθιακού, να προβάλλει την ομορφιά, τον φυσικό πλούτο και τη βιοποικιλότητα των ειδών που απειλείται και να ενεργοποιήσει τους μαθητές ώστε να δράσουν για την προστασία του κόλπου .
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται (εργασία πεδίου) στη περιοχή της Κίρρας η του Γαλαξιδίου η της Ερατεινής ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την γεωγραφική προέλευση των σχολείων. Μονοήμερο η πολυήμερο. Νηπιαγωγείο- Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο.

Τα άλλα προγράμματα :