Στόχοι του ΚΠΕ

  • Να ευαισθητοποιεί τους νέους σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής στην κατεύθυνση της αειφορίας.

  • Να υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διάρκειας μίας έως τεσσάρων ημερών για σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το ΚΠΕ Άμφισσας.
  • Να υλοποιεί προγράμματα άτυπης εξωσχολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ομάδες νέων.
  • Να στηρίζει προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων της μβέλειας του ΚΠΕ Άμφισσας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. των νομών.
  • Να δημιουργεί εκπαιδευτικό-ενημερωτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό, κ.α.) και πιλοτικά προγράμματα οδηγούς για τα σχολεία.
  • Να συνδέει επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ταυτόχρονη λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση, αλλά και τη συνεργασία για παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Να οργανώνει και να πραγματοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ενήλικες σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς. Η συνεργασία επεκτείνεται πέραν της επιμόρφωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφόσον συμβάλλει στους στόχους του ΚΠΕ.
  • Να προωθεί την έρευνα στον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
  • Να αναδεικνύει τον τοπικό, φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, αποσκοπώντας στη ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών αφού θα κινείται στην κατεύθυνση προστασίας και ορθολογικής διαχείρισής του.