Σχετικά με το ΚΠΕ

Σύντομο ιστορικό

Mε την 72942 /Γ2 11/07/2002 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίσσης αποφασίζει να διεκδικήσει την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) στην Άμφισσα και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Άμφισσας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση καταλλήλου κτιρίου και την σύνταξη της σχετικής πρότασης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα συστήνεται και η ομάδα που αρχίζει να δουλεύει μαζί με τον Δήμο Άμφισσας για την σύνταξη της πρότασης που θα συνοδεύσει την αίτηση του Δήμου Άμφισσας προς το Υπουργείο.

Με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας αποφασίζεται η αγορά του κτιρίου της πρώην κλινικής Καρανάσου, συνολικού εμβαδού ορόφων 1423,30 τ.μ.. με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά του για στέγαση του Κ.Π.Ε. Αμφίσσης ως «Κ.Π.Ε. Περιφερειακού Τύπου».

Τον Απρίλιο του 2001 ολοκληρώνεται η σύνταξη της πρότασης με τίτλο «Αναλυτική προμελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Π.Ε. στην Άμφισσα» που αποστέλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Σαράντα τέσσερις (44) φορείς δηλώνουν την υποστήριξη τους στην πρό¬ταση του Δήμου Αμφίσσης προς το Υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση του Κ.Π.Ε. Αμφίσσης. Την 02/09/2003 υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου Άμφισσας και ιδρύεται Κ.Π.Ε. στην Άμφισσα.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αμφίσσης και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδος, συντάσσουν τεχνικό δελτίο και το υποβάλλουν στο μέτρο 3.4. του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος προκειμένου το έργο να ενταχθεί για χρηματοδότηση.

Τον Απρίλιο του 2003 στελεχώνεται το Κ.Π.Ε. Άμφισσας (137/15-1-2004 και 4076/16-11-2004 αποφάσεις της Περιφερειακής Δ/νση εκ/σης Στερεάς Ελλάδας) που στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο από το Δήμο Άμφισσας χώρο, και αρχίζει η λειτουργία του.

Με την με αριθμό 7309/06-10-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το έργο «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Άμφισσα» εντάσσεται στο Π.Ε.Π.

Στερεάς Ελλάδας με προϋπολογισμό 1.256.440 ευρώ.

Το έργο με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2007.

Το Κ.Π.Ε. Άμφισσας μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο τον Απρίλιο του 2007 ενώ τα εγκαίνια του χώρου έγιναν τις 13/06/2007.

Οι χώροι του νέου κτιρίου διαθέτουν πέντε εργαστηριακούς χώρους, αποθήκη, κουζίνα, δύο χώρους παρουσιάσεων, γραφείο της Π.Ο., δεκαέξι υπνοδωμάτια που μπορεί να φιλοξενήσουν 48 άτομα και χώρο βιβλιοθήκης.

Το ΚΠΕ της Άμφισσας είναι περιφερειακού τύπου και πραγματοποιεί ημερήσια και πολυήμερα μαθητικά εκπαιδευτικά προγράμματα.