Περιβαλλοντικά προγράμματα

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ Άμφισσας είναι τα εξής:

Το Δάσος πηγή ζωής

Ελιά. Το δώρο των θεών στη Φωκική γή

Γεωπεριβαλλοντικά – γεωμυθολογικά μονοπάτια στη Φωκίδα

Πόλη και οικοσύστημα

Περπατώ, οδηγώ και μαθαίνω