Σύντομο ιστορικό της ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΠΕ Άμφισσας

Mε  την 72942 /Γ2/ 11-07-2002 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Άμφισσας αποφα­σίζει να διεκδικήσει την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) στην Άμφισσα, και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Άμφισσας να προβεί σε όλες τις απαραίτη­τες ενέργειες για την εξεύρεση καταλλήλου κτιρίου και την σύνταξη της σχετικής πρότασης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα συστήνεται και η ομάδα που αρχίζει να δουλεύει μαζί με τον Δήμο Άμφισσας για την σύνταξη  της πρότασης που θα συνοδεύσει την αίτηση του  Δήμου Άμφισσας προς το Υπουργείο.

Με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας αποφασίζετε η  αγορά του κτιρίου της πρώην κλινικής Καρανάσου, συνολικού εμβαδού ορόφων 1430 m2 με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά του για στέγαση του Κ.Π.Ε. Άμφισσας ως «Κ.Π.Ε. Περιφερειακού Τύπου».

Τον Απρίλιο του 2001 ολοκληρώνεται η σύνταξη της πρότασης με τίτλο «Αναλυτική προμελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Π.Ε. στην Άμφισσα» που αποστέλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Σαράντα τέσσερις (44) φορείς δηλώνουν την υποστήριξη τους στην πρό­ταση του Δήμου Άμφισσας προς το Υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση  του Κ.Π.Ε. Άμφισσας.

Την 02/09/2003 υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων  και του Δήμου Άμφισσας και ιδρύεται Κ.Π.Ε. στην Άμφισσα.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Άμφισσας και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδος, συντάσσουν  τεχνικό δελτίο και το υποβάλλουν στο μέτρο 3.4. του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος προκειμένου το έργο να ενταχθεί για χρηματοδότηση.

Τον Απρίλιο του 2004 στελεχώνεται η πρώτη παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Άμφισσας (137/15-1-2004  απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/μιας και Β/μιας   εκ/σης Στερεάς Ελλάδας) που στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο από το Δήμο Άμφισσας χώρο, και αρχίζει η λειτουργία του.

Με την με αριθμό 7309/06-10-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το έργο «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Άμφισσα» εντάσσεται στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με προϋπολογισμό 1.256.440 ευρώ.  Το   έργο   με   ευθύνη   της   Διεύθυνσης   Τεχνικών   Υπηρεσιών   της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2007.

Τον Απρίλιο του 2007 το Κ.Π.Ε. Άμφισσας  μεταφέρθηκε σε τριώροφο κτήριο, που παραχώρησε ο Δήμος  Άμφισσας στην οδό Ιπποκράτους 3,   ενώ τα εγκαίνια  του χώρου έγιναν τις 13/06/2007.

Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Άμφισσας  και της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Φωκίδας  το 2008 το ΚΠΕ Άμφισσας εξοπλίζεται με τον αναγκαίο ξενοδοχειακό και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Οι χώροι του διαθέτουν  πέντε εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα (εδάφους- νερού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιολογίας, κατασκευών, βοτανικό μουσείο), δύο αίθουσες   παρουσιάσεων και δημιουργικής απασχόλησης  με δανειστική  βιβλιοθήκη με 700 βιβλία, δύο αίθουσες  διδασκαλίας, γραφείο παιδαγωγικής ομάδας, δεκατέσσερα υπνοδωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με ντους και τουαλέτα που μπορούν να φιλοξενήσουν 47 άτομα. Διαθέτει κεντρική θέρμανση με αυτονομία ανά όροφο. Επίσης διαθέτει  αύλειο χώρο  και κήπο 300 m2.

Το ΚΠΕ της Άμφισσας πραγματοποιεί   ημερήσια και πολυήμερα βιωματικά  εκπαιδευτικά προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφορία που  απευθύνονται σε παιδιά και έφηβους που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές, σε εκπαιδευτές ενηλίκων και σε ενήλικες (ιδιαίτερα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιοχής εμβέλειας του  ΚΠΕ Άμφισσας). Επίσης υλοποιεί διεθνή προγράμματα και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού(σχολεία, πανεπιστήμια κτλ) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δράσεων όπως Erasmus, Erasmus +, comenius κτλ.

Η γεωγραφική του θέση προσφέρει πολύ καλή προσβασιμότητα στον μαθητικό και στον εκπαιδευτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας και ταυτόχρονα κοντινά πεδία για ανάπτυξη δράσεων στα εκπαιδευτικά του και επιμορφωτικά του προγράμματα.

Με προγράμματα σχεδιασμένα  με  βιωματικές δραστηριότητες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, δίνεται στους επιμορφούμενους η δυνατότητα  να μετατρέπουν τα φαινόμενα (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) σε εμπειρίες συνδεόμενα με θέματα ουσίας,  προωθώντας το διάλογο έτσι ώστε:

όλοι να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που θα τους ενδυναμώσουν για να συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

και να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να δίνουν λύσεις  στα προβλήματα για το περιβάλλον, τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του και την προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών.

Η εκπαίδευση για την αειφορία διευρύνει την έννοια του περιβάλλοντος, ως πλαισίου συνολικά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (το περιβάλλον ως η βάση για το ανθρώπινο εποικοδόμημα / Οικονομία, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) περιλαμβάνει  και την ενασχόληση, τη συνειδητοποίηση και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της φτώχειας, της  υγείας, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της εξασφάλισης τροφής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι οροσειρές  της Γκιώνας, των Βαρδουσίων, του Παρνασσού με τον εθνικό δρυμό του,  η τεχνητή λίμνη του ποταμού Μόρνου, η παραλιακή ζώνη του κορινθιακού κόλπου που εντάσσονται στο  Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, ο ελαιώνας, η πόλη και το  κάστρο της Άμφισσας, το κανάλι του ποταμού Μόρνου με το διυλιστήριο και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ΕΥΣ Γkιώνας στην ευρύτερη περιοχή της Άμφισσας, η ναυτική πόλη του Γαλαξιδίου και ο  αρχαιολογικός χώρος των Δελφών- Δελφικό τοπίο, αποτελούν τα πεδία δράσης των προγραμμάτων του ΚΠΕ  Άμφισσας.

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΠΕ Άμφισσας είναι τα εξής:

1.Ελιά. Το δώρο των θεών στη Φωκική γη.

2. Γεωπεριβαλλοντικά - γεωμυθολογικά μονοπάτια στη Φωκίδα: Αρχαίο μονοπάτι Δελφών –Κίρρας.

3. Γεωπεριβαλλοντικά - γεωμυθολογικά μονοπάτια στη Φωκίδα: Αρχαίο μονοπάτι Κωρύκειο Άνδρο – Δελφοί.

4.Τα δασικά οικοσυστήματα της Φωκίδας και η βιοποικιλότητα τους.

5.Το μονοπάτι του φαραγγιού της Ρεκά-Γκιώνα.

6.Αρωματικα και φαρμακευτικά φυτά.

7. Πόλη και οικοσύστημα: Το χθες και το σήμερα της Άμφισσας

8. Πόλη και οικοσύστημα: Το χθες και το σήμερα του Γαλαξιδίου

9. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στο αστικό οικοσύστημα κανάλι του Μόρνου.

10. Κάστρα και ακροπόλεις. Το κάστρο των Σαλώνων ( της Ωριάς)

11. Μέσα μεταφοράς - ρύπανση και κλιματική αλλαγή.

12. Κορινθιακός : Η μικρή μας θάλασσα.

13. Το ιερό σπήλαιο των Κωρυκείων νυμφών και του Πάνα.

14. Ο κήπος της αειφορίας.

Οι δραστηριότητες  του ΚΠΕ  Άμφισσας  έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υ.Π.Ε.Θ,  τη νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Φωκίδας,  το Β΄  και  Γ΄  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΣΠΑ), το Δήμο Άμφισσας  και σήμερα Δήμο Δελφών του οποίου η συμβολή είναι συνεχής.

Από 01/07/2017 έως 31/08/2018 το ΚΠΕ Άμφισσας χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαιδεύσεις (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική εκπαίδευση» που  υλοποιείται μέσω του  επιχειρησιακού προγράμματος  «Ανάπτυξη ανθρωπινού δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).