Σεμινάριο “Σπουδή για το νερό στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία”

seminario-nero-29-31-JAN-2016

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΣΠΟΥΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα / Παρασκευή 29-01-2016

ΚΠΕ Άμφισσας*/Απογευματινός κύκλος

17:00 – 18:00: Εγγραφές, Χαιρετισμοί, Παρουσίαση ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών και ΚΠΕ Άμφισσας 60
18:00 – 18:30: Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών στην υπηρεσία της Εκπαίδευση για την Αειφορία, Σοφία Θεοδωρίδου, Ιωάννης Σουκιούρογλου, Δέσποινα Καραδήμου, Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών
Σκοπός:Να ενισχυθεί θετικά η αντίληψη των επιμορφούμενων αναφορικά με τη χρησιμότητα της δικτύωσης μέσω του ανωτέρω Δικτύου
Στόχοι:
Να ενστερνιστούν οι επιμορφούμενοι τους στόχους του ανωτέρω Δικτύου και τα μέσα που τους προσφέρονται για τη μεταξύ τους δικτύωση.
Να μάθουν πως θα μαθαίνουν για το Νερό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα αποθετήρια γνώσεων του Δικτύου 30
18:30 – 19:00: Το αλφαβητάρι του Νερού, Παιχνίδι γνωριμίας, Σοφία Θεοδωρίδου, Ιωάννης Σουκιούρογλου, Δέσποινα Καραδήμου, Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών
19:00 – 19:30: Η προέλευση του νερού, Θεοχαρόπουλος Μιχάλης, Υπεύθυνος Λειτουργίας ΚΠΕ Άμφισσας.
Στόχοι:
Η πολυπλοκότητα της δημιουργίας του νερού και των μορφών του στο σύμπαν.
Η δυσκολία κατανόησης της προέλευσης του νερού στο πλανήτη μας.
Η κατανόηση ότι νερό σε υγρή μορφή στο πλανήτη μας, οφείλεται σε κοσμολογικά και γεωλογικά δεδομένα της εξέλιξης του ηλιακού μας συστήματος.
Το νερό είναι μια κοσμική κληρονομιά που πρέπει να διαφυλαχτεί και με την έννοια των προσωπικών δεσμεύσεων.
19:30 – 21:00: Μελέτη ροής υπόγειων υδάτων δια μέσου Τυποποιημένου Μοντέλου, Εργαστήριο, Κόττης Γεώργιος, μέλος της Π.Ο του ΚΠΕ Άμφισσας, Θεοχαρόπουλος Μιχάλης, Υπεύθυνος Λειτουργίας ΚΠΕ Άμφισσας
Στόχοι:
Η εννοιολογική προσέγγιση των υπόγειων υδάτων
Η σημασία των υπόγειων υδάτων στη λειτουργία του υδρολογικού κύκλου
Να κρούσει κώδωνας κινδύνου αναφορικά με τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων (γιατί συμβαίνει, οι επιπτώσεις, πώς αντιμετωπίζεται)
21:00 – 21:30: Focus group με προεδρείο τους εισηγητές της 1ης ημέρας 30 Παρασκευή
Λήξη 1ης ημέρας. Δείπνο. Παρασκευή
*Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι διοργανωτές προτίθενται να λειτουργήσουν έκθεση φωτογραφίας στη θεματική του Σεμιναρίου στους χώρους του ΚΠΕ Άμφισσας με εκθέτες μαθητές και εκπαιδευτικούς-μέλη του Θεματικού Δικτύου «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

 

2η Ημέρα / Σάββατο 30-01-2016

ΚΠΕ Άμφισσας*/Πρωινός κύκλος

09:00 – 09:45: Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση των Υδατικών Πόρων, Δρ. Αγγελική Καλλία, Εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκαιο
Σκοπός: Να αντιληφθούν οι επιμορφούμενοι την αναγκαιότητα για την προστασία της ζωής, της θέσπισης και τήρησης νομοθεσίας σχετικά με τους υδάτινους πόρους από την ανθρώπινη κοινωνία.

Στόχος: Η γνωριμία και κατανόηση από τους επιμορφούμενους του θεσμικού πλαισίου για την προστασία και διαχείριση των Υδατικών Πόρων
09:45 12:15    Α) Φυσικοχημική μελέτη και αξιολόγηση υδάτινων πόρων, Εργασία πεδίου, Θεοχαρόπουλος Μιχάλης, Κόττης Γεώργιος, Μέλος Π.Ο ΚΠΕ Άμφισσας
Β) Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, διυλιστήριο και κανάλι Μόρνου, Εργασία πεδίου, Πανάγου Αθανάσιος, Αναπλ/της υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας, Κόττης Γεώργιος, Καραβέντζας Θωμάς, Μέλη Π.Ο ΚΠΕ Άμφισσας
12:15 – 12:30: Διάλειμμα-Καφές 15 Σάββατο
12:30 – 13:00: «Περιοχές του Δικτύου Natura 2000» – Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, με σημείο αναφοράς περιοχές που περιέχουν υδατικά συστήματα, Δρ. Μιχάλης Προμπονάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης/Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Η εισήγηση έχει ως στόχο την ενημέρωση – εκπαίδευση των εκπαιδευομένων στις ακόλουθες ενότητες:
 Σύντομη ιστορική αναδρομή.
 Τι είναι οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές;
 Προστατευόμενες περιοχές ως φυσικά οικοσυστήματα.
 Δίκτυο NATURA 2000 στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα.
 Βασικές γνώσεις για την «Οδηγία Πτηνών» (2009/147/ΕΚ) και την «Οδηγία Οικοτόπων» (92/43/ΕΟΚ).
 Υπηρεσίες οικοσυστημάτων στο Δίκτυο Ν2000.
 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και σχετικά παραδείγματα.
Η απόκτηση γνώσεων θα καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανούς να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους τα μέλη της μαθητικής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό γύρω από την αξία των προστατευόμενων περιοχών και τα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των παροχών (υπηρεσιών) των οικοσυστημάτων στις περιοχές αυτές.
13:00 – 14:00: Μελέτη επί χάρτου της διαχείρισης των υδατικών πόρων μιας περιοχής μέσω της ηλεκτρονικής Χαρτογράφησης της λεκάνης απορροής της, Εργαστήριο, Δρ. Δημήτριος Αλεξάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του εργαστηρίου περιλαμβάνουν σε επίπεδο: (α) γνώσεων την ερμηνεία βασικών εννοιών της διαχείρισης υδατικών πόρων και την αναγνώριση της λεκάνης απορροής ως την στοιχειώδη μονάδα διαχείρισης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, (β) δεξιοτήτων την εφαρμογή τεχνικών ηλεκτρονικής χαρτογράφησης, και (γ) στάσεων την ενθάρρυνση να ενισχύσουν τα εργαλεία διερεύνησης και παρουσίασης ζητημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων, καθώς να κάνουν περισσότερο ελκυστική για τα μέλη της μαθητικής κοινότητας τη μελέτη–παρουσίαση των ζητημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων μέσω της επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων με ανοικτό λογισμικό και τη χρήση διαδραστικών χαρτών.
14:00 – 15:30: Γεύμα

 

2η Ημέρα / Σάββατο 30-01-2016

ΚΠΕ Άμφισσας*/Απογευματινός κύκλος

15:30 – 16:00: Κριτική περιβαλλοντική προσέγγιση του νερού, Ευαγγελία Μουλά, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Ν. Δωδεκανήσου.  Στόχοι της παρούσας εισήγησης:
• Η πολυπρισματική και πολυεπίπεδη προσέγγιση του νερού και κυρίως η κατάδειξη της πολιτικής ατζέντας των περιβαλλοντικών ζητημάτων
• Η εξέταση της σχέσης του νερού με την ιδιωτική οικονομία
• Η κατανόηση της έννοιας της οικονομικής ένδειας του νερού έναντι της φυσικής
• Ο φωτισμός της σχέσης του νερού με τον μιλιταρισμό και τον πόλεμο
• Ο προβληματισμός σχετικά με τη σημασία του νερού στην καθημερινότητα των αναπτυσσόμενων χωρών και δη στις ζωές των γυναικών και των παιδιών
• Η κατάδειξη των παγκόσμιων ανισοτήτων στη διαχείριση του νερού 30 Σάββατο
16:00 – 16:45: Πειραματισμός σχετικά με την υδατική ενέργεια μέσω αξιοποίησης απαξιωμένων υλικών, η εκπαιδευτική τεχνική της Τεχνοανακύκλωσης, Δρ. Αντώνιος Μπαλντούκας, ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, Σχολή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών
Σενάριο της Τεχνο-Ανακύκλωσης
Οι συμμετέχοντες αρχικά κατασκευάζουν πειραματικές συσκευές με ανακυκλώσιμα υλικά και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούν για να κάνουν πειράματα.
Στόχοι
• Να ωθήσει στην ταυτόχρονη μελέτη του πολιτισμού, της ιστορίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος προσφέροντας την πολιτιστική και επιστημονική γνώση ως εκπαιδευτικό παιχνίδι.
• Να ευαισθητοποιήσει βιωματικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επαναχρησιμοποίησης και στην ανακύκλωση.
• Να διεγείρει τη δημιουργική σκέψη.
16:45 – 17:15: Διαχείριση και θεματική δικτύωση τουριστικών προορισμών. Water.net-Οι δρόμοι του Νερού στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης, Ευάγγελος Κυριακού, Υπεύθυνος Τουρισμού Δήμου Έδεσσας, Σοφία Θεοδωρίδου, Υπεύθυνη Λειτουργίας ΚΠΕ Έδεσσας
Σκοπός: Να αναδειχθεί η συμβολή τουριστικών προορισμών με πρωταγωνιστή το Νερό, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ανήλικων και ενηλίκων (τυπική και άτυπη εκπαίδευση)
17:15 – 17:30: Διάλειμμα-Καφές 15 Σάββατο
17:30 – 18:10: Μαθησιακός σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας με χρήση πρωτότυπης φόρμας (θεματική αναφορά στο Νερό), Σοφία Θεοδωρίδου, Δρ. Αντώνιος Μπαλντούκας
Σκοπός: Να ενισχυθεί θετικά η αντίληψη των επιμορφούμενων για τη συμβολή της μετανεωτερικότητας στη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας
Στόχοι:
Να κατανοήσουν εννοιολογικά την ιδεολογία της μετανεωτερικότητας και τη θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού
Να εξοικειωθούν με την πρωτότυπη φόρμα μαθησιακού σχεδιασμού στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας
Να οικειοποιηθούν τον πρότυπο μαθησιακό σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων στη θεματική του Νερού
18:10 – 19:10: Εργαστήριο δημιουργίας από τους εκπαιδευόμενους Μαθησιακών Σχεδίων με θέμα το Νερό στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας, Παρουσίαση (εθελοντικά) με συντονιστές τους Σοφία Θεοδωρίδου, Ιωάννη Σουκιούρογλου, Δέσποινα Καραδήμου, Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών. Σκοπός: Να ενισχυθεί θετικά η αντίληψη των επιμορφούμενων για τη συμβολή της μετανεωτερικότητας στη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας
Στόχος: Να καλλιεργήσουν οι επιμορφούμενοι τις δεξιότητές τους στο μαθησιακό σχεδιασμό στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας μέσω της πρωτότυπης φόρμας και στη θεματική του Νερού.
19:10 – 19:30: Με το σακίδιο στον ώμο και μια φωτ. μηχανή, ακολουθούμε το νερό…Περιπλανήσεις στη Φύση μιας Μαθητικής Ομάδας, Χρήστος Γούλας, Περιηγητής, πρώην Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Ημαθίας
Σκοπός: Να ενισχυθεί θετικά η αντίληψη των επιμορφούμενων για τη σπουδαιότητα της εξοικείωσης των μαθητών τους με τη Φύση, μέσα στη Φύση και προς χάρη όλων.
Στόχος: Να έρθουν σε επαφή οι επιμορφούμενοι με πρακτικές που θα βοηθήσουν αυτούς και τους μαθητές τους να εκδράμουν στη Φύση, με ασφάλεια και δημιουργική διάθεση
19:30 – 19:50: Εντός, εκτός και επί τα αυτά: Νερό και άθληση, Αδαμαντία Φατσέα, Σχ. Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ν. Δωδεκανήσου
Σκοπός: Να ενισχυθεί θετικά η αντίληψη των επιμορφούμενων για τη σπουδαιότητα της εξοικείωσης των μαθητών τους με τη Φύση, μέσω της δραστηριοποίησης/άθλησης μέσα, επάνω κι έξω από το Νερό.
19:50 – 20:50: Focus group με προεδρείο τους εισηγητές της 2ης ημέρας
Λήξη 2ης ημέρας. Δείπνο

3η Ημέρα / Κυριακή 31-01-2016

ΚΠΕ Άμφισσας*/Πρωινός κύκλος

09:15 – 09:30: Προγράμματα του ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Έργα Θεού, έργα ανθρώπων: Ο Υγρότοπος Άγρα Βρυττών Νησίου, «Υπαίθριο Μουσείο Νερού Έδεσσας», «Πελλαία Χώρα: Ταξιδεύοντας στο παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον μας», Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών
09:30 – 09:45: Πρόγραμμα του ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, «Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στο αστικό οικοσύστημα. Το κανάλι του Μόρνου», Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Άμφισσας
09:45 – 10:00: «Η βιώσιμη διαχείριση του νερού μέσα από την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη”, Γεώργιος Παναγόπουλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας, Αναστάσιος Ζόμπολας, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας
10:00 – 10:15: Πρόγραμμα του ΚΠΕ Αργυρούπολης, «Το νερό – τα ρέματα»: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Αργυρούπολης, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης
10:15 – 10:30: Πρόγραμμα του ΚΠΕ Μελίτης, «Νερό με πλούσιες γεύσεις», Τσώνη Άννα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Μελίτης
Πρόγραμμα του ΚΠΕ Καρπενησίου, «Ευρυτανία, Ο τόπος των καλοτρεχούμενων νερών», Κατσογιάννη Μαρία, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Καρπενησίου (αφίσα)
10:30 – 10:45: Διάλειμμα-Καφές
10:45 – 11:45: Ο έλεγχος του Νερού στον παγκόσμιο χάρτη, Νίκος Λυγερός, Ερευνητής, Στρατηγικός Σύμβουλος σε θέματα στρατηγικής και γεωπολιτικής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας, στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
11:45 – 12:30: Αξιολόγηση σεμιναρίου
Λήξη 3ήμερου σεμιναρίου

Ακολουθούν φωτογραφίες από το σεμινάριο

DSC_0002b DSC_0003b DSC_0005b DSC_0007b